The First Tidally Disrupted Ultra-faint Dwarf Galaxy? A Spectroscopic Analysis of the Tucana III Stream

T. S. Li, J. D. Simon, K. Kuehn, A. B. Pace, D. Erkal, K. Bechtol, B. Yanny, A. Drlica-Wagner, J. L. Marshall, C. Lidman, E. Balbinot, D. Carollo, S. Jenkins, C. E. Martinez-Vázquez, N. Shipp, K. M. Stringer, A. K. Vivas, A. R. Walker, R. H. Wechsler, F. B. AbdallaS. Allam, J. Annis, S. Avila, E. Bertin, D. Brooks, E. Buckley-Geer, D. L. Burke, A. Carnero Rosell, M. Carrasco Kind, J. Carretero, C. E. Cunha, C. B. D'Andrea, L. N.Da Costa, C. Davis, J. De Vicente, P. Doel, T. F. Eifler, A. E. Evrard, B. Flaugher, J. Frieman, J. Garcia-Bellido, E. Gaztanaga, D. W. Gerdes, D. Gruen, R. A. Gruendl, J. Gschwend, G. Gutierrez, W. G. Hartley, D. L. Hollowood, K. Honscheid, D. J. James, E. Krause, M. A.G. Maia, M. March, F. Menanteau, R. Miquel, A. A. Plazas, E. Sanchez, B. Santiago, V. Scarpine, R. Schindler, M. Schubnell, I. Sevilla-Noarbe, M. Smith, R. C. Smith, M. Soares-Santos, F. Sobreira, E. Suchyta, M. E.C. Swanson, G. Tarle, D. L. Tucker

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

43 Scopus citations

Search results

  • Spectroscopic analysis of Tuc III stream

    Li, T. S. (Creator), Simon, J. D. (Creator), Kuehn, K. (Creator), Pace, A. B. (Creator), Erkal, D. (Creator), Bechtol, K. (Creator), Yanny, B. (Creator), Drlica-Wagner, A. (Creator), Marshall, J. L. (Creator), Lidman, C. (Creator), Balbinot, E. (Creator), Carollo, D. (Creator), Jenkins, S. (Creator), Martinez-Vázquez, C. E. (Contributor), Shipp, N. (Creator), Stringer, K. M. (Creator), Vivas, A. K. (Creator), Walker, A. R. (Creator), Wechsler, R. H. (Creator), Abdalla, F. B. (Creator), Allam, S. (Creator), Annis, J. (Creator), Avila, S. (Creator), Bertin, E. (Creator), Brooks, D. (Creator), Buckley-Geer, E. (Creator), Burke, D. L. (Creator), Rosell, A. C. (Contributor), Kind, M. C. (Contributor), Carretero, J. (Creator), Cunha, C. E. (Creator), D'Andrea, C. B. (Creator), Costa, L. N. D. (Contributor), Davis, C. (Creator), Vicente, J. D. (Contributor), Doel, P. (Creator), Eifler, T. (Creator), Evrard, A. E. (Creator), Flaugher, B. (Creator), Frieman, J. (Creator), Garcia-Bellido, J. (Creator), Gaztanaga, E. (Creator), Gerdes, D. W. (Creator), Gruen, D. (Creator), Gruendl, R. A. (Creator), Gschwend, J. (Creator), Gutierrez, G. (Creator), Hartley, W. G. (Creator), Hollowood, D. L. (Creator), Honscheid, K. (Creator), James, D. J. (Creator), Krause, E. (Creator), Maia, M. A. G. (Contributor), March, M. (Creator), Menanteau, F. (Creator), Miquel, R. (Creator), Plazas, A. A. (Creator), Sanchez, E. (Creator), Santiago, B. (Creator), Scarpine, V. (Creator), Schindler, R. (Creator), Schubnell, M. (Creator), Sevilla-Noarbe, I. (Creator), Smith, M. (Creator), Smith, R. C. (Creator), Soares-Santos, M. (Creator), Sobreira, F. (Creator), Suchyta, E. (Creator), Swanson, M. E. C. (Contributor), Tarle, G. (Creator) & Tucker, D. L. (Creator), Centre de Donnees Strasbourg (CDS), 2019

    Dataset