Systemic lupus erythematosus dysregulates the expression of long noncoding RNAs in placentas

Hui hui Li, Lin tao Sai, Yuan Liu, Colman I. Freel, Kai Wang, Chi Zhou, Jing Zheng, Qiang Shu, Ying jie Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Search results