Sn 2017fgc: A fast-expanding type ia supernova exploded in massive shell galaxy ngc 474

Xiangyun Zeng, Xiaofeng Wang, Ali Esamdin, Craig Pellegrino, Jamison Burke, Benjamin E. Stahl, Wei Kang Zheng, Alexei V. Filippenko, D. Andrew Howell, D. J. Sand, Stefano Valenti, Jun Mo, Gaobo Xi, Jialian Liu, Jujia Zhang, Wenxiong Li, Abdusamatjan Iskandar, Mengfan Zhang, Han Lin, Hanna SaiDanfeng Xiang, Peng Wei, Tianmeng Zhang, D. E. Reichart, Thomas G. Brink, Curtis McCully, Daichi Hiramatsu, Griffin Hosseinzadeh, Benjamin T. Jeffers, Timothy W. Ross, Samantha Stegman, Lifan Wang, Jicheng Zhang, Shuo Ma

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

10 Scopus citations

Search results

  • SNIa SN2017fgc follow-up phot. & spectra

    Zeng, X. (Creator), Wang, X. (Creator), Esamdin, A. (Creator), Pellegrino, C. (Creator), Burke, J. (Creator), Stahl, B. E. (Creator), Zheng, W. (Creator), Filippenko, A. V. (Creator), Andrew Howell, H. D. (Contributor), Sand, D. J. (Creator), Valenti, S. (Creator), Mo, J. (Creator), Xi, G. (Creator), Liu, J. (Creator), Zhang, J. (Creator), Li, W. (Creator), Iskandar, A. (Creator), Zhang, M. (Creator), Lin, H. (Creator), Sai, H. (Creator), Xiang, D. (Creator), Wei, P. (Creator), Zhang, T. (Creator), Reichart, D. E. (Creator), Brink, T. G. (Creator), McCully, C. (Creator), Hiramatsu, D. (Creator), Hosseinzadeh, G. (Creator), Jeffers, B. T. (Creator), Ross, T. W. (Creator), Stegman, S. (Creator), Wang, L. (Creator), Zhang, J. (Creator) & Ma, S. (Creator), Centre de Donnees Strasbourg (CDS), 2023

    Dataset