Simultaneous multisurface measurement of freeform refractive optics based on computer-aided deflectometry

Daodang Wang, Ping Xu, Zhendong Wu, Xiangyu Fu, Rengmao Wu, Ming Kong, Jian Liang, Bo Zhang, Rongguang Liang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

23 Scopus citations

Search results