Peripheral blood non-canonical small non-coding RNAs as novel biomarkers in lung cancer

Wanjun Gu, Junchao Shi, Hui Liu, Xudong Zhang, Jin J. Zhou, Musheng Li, Dandan Zhou, Rui Li, Jingzhu Lv, Guoxia Wen, Shanshan Zhu, Ting Qi, Wei Li, Xiaojing Wang, Zhaohua Wang, Hua Zhu, Changcheng Zhou, Kenneth S. Knox, Ting Wang, Qi ChenZhongqing Qian, Tong Zhou

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

23 Scopus citations

Search results