High Proton Conduction at above 100 °c Mediated by Hydrogen Bonding in a Lanthanide Metal-Organic Framework

Qun Tang, Yiwei Liu, Shuxia Liu, Danfeng He, Jun Miao, Xingquan Wang, Guocheng Yang, Zhan Shi, Zhiping Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

168 Scopus citations

Search results