Facile synthesis of a nanocrystalline metal-organic framework impregnated with a phosphovanadomolybdate and its remarkable catalytic performance in ultradeep oxidative desulfurization

Yiwei Liu, Shumei Liu, Shuxia Liu, Dadong Liang, Shujun Li, Qun Tang, Xingquan Wang, Jun Miao, Zhan Shi, Zhiping Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

106 Scopus citations

Search results