Diversity-Oriented Synthesis of Functionalized Imidazopyridine Analogues with Anti-Cancer Activity through a Transition-Metal Free, One-pot Cascade Reaction

Gui Ting Song, Nicholas McConnell, Zhong Zhu Chen, Xiao Fang Yao, Jiu Hong Huang, Jie Lei, Hui Kuan Lin, Brendan Frett, Hong yu Li, Zhi Gang Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Search results