Combining photoredox catalysis and hydrogen atom transfer for dearomative functionalization of electron rich heteroarenes

Peng Ji, Xiang Meng, Jing Chen, Feng Gao, Hang Xu, Wei Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Scopus citations

Search results