A dinuclear europium(III) complex with thenoyltrifluoroacetonato and 1-(2-pyridylzao)-2-naphtholato ligands and its optical properties

Yinglan Wu, Jiafu Wang, Xiangjian Kong, Chuanxiang Sheng, Ruiyao Wang, Nasser Peyghambarian, Robert A. Norwood, Zhiping Zheng

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Scopus citations

Search results