Ξ0 and Ξ̄0 polarization measurements at 800GeV/c

E. Abouzaid, A. Alavi-Harati, T. Alexopoulos, M. Arenton, A. R. Barker, L. Bellantoni, A. Bellavance, E. Blucher, G. J. Bock, S. Bright, E. Cheu, R. Coleman, M. D. Corcoran, B. Cox, A. R. Erwin, C. O. Escobar, R. Ford, A. Glazov, A. Golossanov, R. A. GomesP. Gouffon, K. Hanagaki, Y. B. Hsiung, H. Huang, D. A. Jensen, R. Kessler, K. Kotera, A. Ledovskoy, P. L. McBride, E. Monnier, K. S. Nelson, H. Nguyen, R. Niclasen, H. Ping, V. Prasad, X. R. Qi, E. J. Ramberg, R. E. Ray, M. Ronquest, T. Rooker, E. Santos, J. Shields, W. Slater, D. E. Smith, N. Solomey, E. C. Swallow, P. A. Toale, R. Tschirhart, C. Velissaris, Y. W. Wah, J. Wang, H. B. White, J. Whitmore, M. Wilking, B. Winstein, R. Winston, E. T. Worcester, M. Worcester, T. Yamanaka, E. D. Zimmerman, R. F. Zukanovich

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Search results

  • $\Xi^0$ and $\bar{\Xi}^0$ Polarization Measurements at 800-GeV/c

    Abouzaid, E. (Creator), Alavi-Harati, A. (Creator), Alexopoulos, T. (Creator), Arenton, M. (Creator), Barker, A. R. (Creator), Bellantoni, L. (Creator), Bellavance, A. (Creator), Blucher, E. (Creator), Bock, G. J. (Creator), Bright, S. (Creator), Cheu, E. C. (Creator), Coleman, R. (Creator), Corcoran, M. D. (Creator), Cox, B. (Creator), Erwin, A. R. (Creator), Escobar, C. O. (Creator), Ford, R. (Creator), Glazov, A. (Creator), Golossanov, A. (Creator), Gomes, R. A. (Creator), Gouffon, P. (Creator), Hanagaki, K. (Creator), Hsiung, Y. B. (Creator), Huang, H. (Creator), Jensen, D. A. (Creator), Kessler, R. (Creator), Kotera, K. (Creator), Ledovskoy, A. (Creator), McBride, P. L. (Creator), Monnier, E. (Creator), Nelson, K. S. (Creator), Nguyen, H. (Creator), Niclasen, R. (Creator), Ping, H. (Creator), Prasad, V. (Creator), Qi, X. R. (Creator), Ramberg, E. J. (Creator), Ray, R. E. (Creator), Ronquest, M. (Creator), Rooker, T. (Creator), Santos, E. (Creator), Shields, J. (Creator), Slater, W. (Creator), Smith, D. E. (Creator), Solomey, N. (Creator), Swallow, E. C. (Creator), Toale, P. A. (Creator), Tschirhart, R. (Creator), Velissaris, C. (Creator), Wah, Y. W. (Creator), Wang, J. (Creator), White, H. B. (Creator), Whitmore, J. (Creator), Wilking, M. (Creator), Winstein, B. (Creator), Winston, R. (Creator), Worcester, E. T. (Creator), Worcester, M. (Creator), Yamanaka, T. (Creator), Zimmerman, E. D. (Creator) & Zukanovich, R. F. (Creator), HEPData, 2006

    Dataset