CCDC 774011: Experimental Crystal Structure Determination

  • Yinglan Wu (Creator)
  • Jia Fu Wang (Creator)
  • Xiang Jian Kong (Creator)
  • C. X. Sheng (Contributor)
  • Rui Yao Wang (Creator)
  • Nasser N Peyghambarian (Creator)
  • Robert A Norwood (Creator)
  • Zhiping Zheng (Creator)

Dataset

Search results