CCDC 1582762: Experimental Crystal Structure Determination

  • Cheng Shi (Creator)
  • Mengwei Chen (Creator)
  • Xu Han (Creator)
  • Yanfeng Bi (Creator)
  • Liangliang Huang (Creator)
  • Kun Zhou (Creator)
  • Zhiping Zheng (Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology) (Creator)

Dataset

Search results