CCDC 1529103: Experimental Crystal Structure Determination

  • Yue Qiao Hu (Creator)
  • Mu Qing Li (Creator)
  • Yanyan Wang (Creator)
  • Tao Zhang (Creator)
  • Pei Qin Liao (Creator)
  • Zhiping Zheng (Creator)
  • Xiao Ming Chen (Creator)
  • Yan Zhen Zheng (Creator)

Dataset

Search results