CCDC 113377: Experimental Crystal Structure Determination

  • Rui Yao Wang (Creator)
  • Zhiping Zheng (Creator)
  • Tian Zhu Jin (Creator)
  • Richard J. Staples (Creator)

Dataset

Search results