CCDC 1036789: Experimental Crystal Structure Determination

  • Tian Han (Creator)
  • You Song Ding (Creator)
  • Ji Dong Leng (Creator)
  • Zhiping Zheng (Xi'an Jiaotong University) (Creator)
  • Yan Zhen Zheng (Creator)

Dataset

Search results