A novel nonlinear dimension reduction approach to infer population structure for low-coverage sequencing data

  • Miao Zhang (Creator)
  • Yiwen Liu (Creator)
  • Hua Zhou (Creator)
  • Joseph C Watkins (Creator)
  • Jin Zhou (Creator)

Dataset

Search results